ГДЗ: готовые домашние задания за 1-11 класс - ОТВЕТOV.NET

» » Робочий зошит з математики Тарасенкова 6 класс - 3 частина

Робочий зошит з математики Тарасенкова 6 класс - 3 частина

6 класс / Математика
Робочий зошит з математики Тарасенкова 6 класс - 3 частинаЗавдання/Самостійна робота 95

Контрольна робота №9

 

1. Спростіть вираз: 5(а - 2b) - 2(b + 4а).
А. -3а - 12b.
Б. 9а - 4b.
В. а - 12b.
Г. 3а - 12b.

5а - 10b - 2b - 8а = -3а - 12b.

Відповідь: А.

 

2. Розв'яжіть рівняння: 30у + 16 = 11у - 22.
A. 2.
Б. -2.
B. 4.
Г. -4.

30у - 11у = -22 - 16
19у = -38
у = -38 : 19
у = -2.

Відповідь: Б.

 

3. Перше число в 4 рази більше за друге. Якщо від першого числа відняти 10, а до другого додати 5, то отримаємо рівні результати дій. Знайдіть задані числа.
A. 20 і 5.
Б. 16 і 4.
B. 12 і 3.
Г. 8 і 2.

Нехай х - друге число, то перше 4х
4х - 10 = х + 5; 4х - х = 5 + 10
3х = 15; х = 5; 4 • 5 = 20.

Відповідь: А.

 

4. Знайдіть значення виразу -2 • (1/6х + 1/2) + 1, якщо х = -6.
A. 0.
Б. 2.
В. -2.
Г. -4.

-2/6х - 1 + 1 = -2/6х, якщо х = -6, то
-2/6 • (-6) = -2/6(-6) = 2.

Відповідь: Б.

 

5. Розв'яжіть рівняння: 0,6 • (2x - 3) = 0,4 • (9 + 3x) - 2(x - 0,9).

1,2х - 1,8 = 3,6 + 1,2х - 2х + 1,8
1,2х - 1,2х + 2х = 3,6 + 1,8 + 1,8
2х = 7,2
х = 3,6.

Відповідь: 3,6.

 

6. Два автобуси виїхали із міста одночасно і в протилежних напрямках. Швидкість першого автобуса на 10 км/год менша від швидкості другого. Знайдіть швидкість кожного автобуса, якщо через 2 год відстань між ними буде становити 220 км.

Нехай швидкість першого автобуса х км/год, то швидкість другого (х + 10) км/год.
За 2 год перший проїде 2х км, а другий 2(х + 10). Разом:
2х + 2(х + 10) = 220
2х + 2х + 20 = 220
4х = 220 - 20
4х = 200
х = 50 (км/год)
50 + 10 = 60 (км/год).

Відповідь: І автобус 50 км/год; ІІ автобус 60 км/год.

 

6*. Автомобіль виїхав із пункту А в напрямку пункту В. За першу годину він проїхав 1/3 всього шляху, за другу - 40 % решти, за третю - 0,6 нової решти, а за четверту - останні 72 км. Знайдіть відстань між пунктами А і В.

Нехай відстань мід А і В = х. За першу годину 1/3х, х - 1/3х = 2/3х - решта;
2/3х • 4/10 = 4/15х - за другу годину
х - (1/3х + 4/15х) = х - 9/15х = х - 3/5х = 2/5х - нова решта
2/5х • 6/10 = 6/25х - за третю годину
х - (1/3х + 4/15х + 6/25х) = 72
х - (25+20+18)/75х = 72
х - 63/75х = 72
х((75-63)/75)) = 72
12/75х = 72
4/25х = 72
х = 72 • 25/4 = 450.

Відповідь: 450 км.

Завдання/Самостійна робота 97

Контрольна робота №11

 

1. Знайдіть НСД (48; 84).
A. 16.
Б. 12.
B. 6.
Г. 24.

48 2
24 2
12 2
6 2
3 3
1
48 = 24 • 3;
84 2
42 2
21 3
7 7
1
84 = 23 • 3 • 7
НСД (48;84) = 22 • 3 = 12.

Відповідь: Б.

 

2. Виконайте множення: 8 1/3 • 18/50.
А. 1/3.
Б. 3.
В. 6.
Г. 1/6.

25/3 • 1850 = 6/2 = 3.

Відповідь: Б.

 

3. Обчисліть: -4,2 - (-2,7 + 5,6) • 2.
A. -8,4.
Б. -14,2.
В. -7,1.
Г. -10.

-4,2 - (-2,7 + 5,6) • 2 = -4,2 - 2,9 • 2 = -4,2 - 5,8 = -10.

Відповідь: Г.

 

4. Не виконуючи побудови, з'ясуйте, у якій координатній чверті лежить точка А(х; у),
якщо х = 3/7 + 5/14, у = -45 + 3,3 : 0,11.

A. У І чверті.
Б. У II чверті.
B. У Ш чверті.
Г. У IV чверті.

х = (6+5)/14 = 11/14;
у = -45 + 30 = -15
А(11/14;-15)

Відповідь: Г.

 

5. У 6-А класі навчаються 32 учні, з них 3/8 становлять дівчата. На початку навчального року діти обрали старосту класу. Знайдіть імовірність того, що старостою став хлопчик.

32 • 3/5 = 12 - дівчат;
32 - 12 = 20 - хлопців
20/32 = 5/8.

Відповідь: 5/8.

 

6. Площа круга дорівнює 25∏ см2. Знайдіть площу прямокутника, більша сторона якого дорівнює подвоєному діаметру даного круга, а менша сторона на 35% більша за радіус цього круга.

S = ∏r2, r = 5 см, d = 2r = 10 см
2d = 2 • 10 = 20 см - більша сторона
1,35 • 5 = 6,75 см - менша сторона
S = 20 • 6,75 = 135 см2.

Відповідь: 135 см2.

 

б*. Роман задумав деяке число. Спочатку він зменшив його на половину, потім на третину решти, а потім ще на п'яту частину початкового числа. У результаті він отримав число, яке на 3 більше за дванадцяту частину початкового числа. Знайдіть число, яке задумав Роман.

Нехай задумане число х.
1/2х - початкове зменшення.
х - 1/2х = 1/2х - решта.
1/2х • 1/3 = 1/6х - друге зменшення
1/5х - трете зменшення
х - (1/2х + 1/6х + 1/5х) = 1/12х + 3
х - 13/15х - 1/12х = 3
х - 52/60х - 5/60х = 3
х - 47/60х = 3
х • (60/60 - 47/60) = 3
х • 13/60 = 3
х = 3 : 13/60;
1/2х + 1/6х + 1/5х
(15+5+6)/30х
26/30х = 13/50х
х = 3 • 60/13 = 180/13 = 13 11/13.

Відповідь: 13 11/13.

Завдання/Самостійна робота 96

Контрольна робота №10

 

1. Яка з наведених точок лежить на осі ординат?
А. Р(5;2).
Б. D(0;-6).
В. А(5;0).
Г. С(-3; 7).

Відповідь: Б.

 

2. Яка з наведених точок лежить на осі абсцис й віддалена від початку в на 7 одиниць?
А. A(7;7).
Б. В(0;-7).
В. С(0;7).
Г. D(-7;0).

Відповідь: Г.

 

3. Яка з наведених точок лежить у II координатній чверті?
А. А(-3;4).
Б. В(3;4).
В. С(-3;-4).
Г. D(3;-4).

Відповідь: А.

 

На малюнку 7 зображено графік залежності сторони а прямокутника з периметром 14 см від його сторони b. За малюнком 7 розв'яжіть задачі 4-5.

6k kr 10v1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Чому дорівнює довжина сторони а прямокутника, якщо його сторона b дорівнює 2,5 см?
A. 3 см.
Б. 2,5 см.
B. 4 см.
Г. 4,5 см.

Відповідь: Г.

 

5. Заповніть таблицю.

6k kr 10v1 5

 

 

 

На скільки зменшиться сторона а прямокутника, якщо його сторону b збільшити на 1,5 см?

b = 1,5 + 1,5 = 3
a = 5,5 - 1,5 = 4.
На 1,5 см.

Відповідь: на 1,5 см.

 

6. Дано вершини А(-4;5) і В(-4;2) квадрата АВСD. Знайдіть координати інших вершин квадрата та побудуйте його. Обчисліть площу і периметр квадрата.

Очевидно, що сторона квадрата 3 од., отже С(-1,2), Д(-1;5).

6k kr 10v1 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р = 4 • 3 = 12 од.
S = 3 • 3 = 9 кв.од.

Відповідь: С(-1,2), Д(-1;5); Р = 12 од; S = 9 кв.од.

 

6*. Дано вершину А(3;2) квадрата ABCD. Абсциса точки В дорівнює абсцисі точки А, а її ордината - у 3 рази більша. Знайдіть координати інших вершин квадрата та побудуйте його. Обчисліть площу і периметр квадрата.

В(3;2•3) = (3;6); А(3,2);
ВА = (3-3;6-2) = 4 од.

6k kr 10v1 7

 

 

 

 

 

 

 

 


С(7;6); Д(7;2).
Р = 4 • 4 = 16 од.
S = 4 • 4 = 16 кв.од.

Відповідь: С(7;6); Д(7;2); Р = 16 од; S = 16 кв.од.

Завдання/Самостійна робота 98

Контрольна робота №1

 

1. Яке із чисел не є простим?
А. 43.
Б. 47.
В. 45.
Г. 41.

Відповідь: В.

 

2. Сума b + 8 ділиться на 5, якщо число b закінчується цифрою...
A. 5.
Б. 2.
В. 3.
г. 0.

Сума повинна закінчуватись на 5 або 0, отже b закінчується на 2 або 7.

Відповідь: Б.

 

3. Яке із чисел ділиться на 9?
A. 42317.
Б. 42345.
B. 42437.
Г. 42349.

4 + 2 + 3 + 1 + 7 = 17
4 + 2 + 3 + 4 + 5 = 18 - ділиться на 9
4 + 2 + 4 + 3 + 7 = 20
4 + 2 + 3 + 4 + 9 = 12.

Відповідь: Б.

 

4. На яке число ділиться значення виразу 13 • 3 + 13 • 1?
A. 2.
Б. 3.
B. 5.
Г. 9.

13(3 + 1) = 13 • 4 - ділиться на 2.

Відповідь: А.5. Знайдіть НСД (126; 140).

126 2
63  3
21  3
7  7
1
126 = 2 • 3 • 3 • 7;
140 2
70  2
35  5
7  7
1
140 = 2 • 2 • 5 • 7
НСД (126;140) = 2 • 7 = 14.

Відповідь: 14.

 

6. Складіть усі можливі трицифрові числа, які діляться на 3 і містять дві цифри 8.

Сума цифр ділиться на3
1) 8 + 8 + з = 18, х = 2
882, 828, 288
2) 8 + 8 + х = 21, х = 5
885, 858, 588
3) 8 + 8 + х = 24, х =8
888.

Відповідь: 882, 828, 288, 885, 858, 588, 888.

 

6*. Знайдіть чотирицифрове число, яке 6 ділилося і на 27, і на 48, і на 56.

27 3
9  3
3  3
1
27 = 3 • 3 • 3;
48 2
24 2
12 2
6  2
3  3
1
48 = 2 • 2 • 2 • 2 • 3;
56 2
28 2
14 2
7  7
1
56 = 2 • 2 • 2 • 7
НСК (27;48;56) = 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 3 • 3 • 7 = 3024.


Відповідь: 3024.

Завдання/Самостійна робота 99

Контрольна робота №2

 

1. Найменшим спільним знаменником дробів 5/18 і 5/12 є число:
A. 72.
Б. 216
B. 54.
Г. 36.

18 = 2 • 32
12 = 2 • 2 • 3
НСК (18;12) = 2 • 2 • 3 • 3 = 36.

Відповідь: Г.

 

2. 1/7 - 1/28 = ...
А. 3/28.
Б. 3/7.
В. 1/21.
Г. 5/28.

1/7 - 1/28 = (4-1)/28 = 3/25.

Відповідь: А.

 

3. 5/12 - 5/28 = ...
А. 5/21.
Б. 5/28.
В. 5/16.
Г. 5/84.

5/12 - 5/28 = (35-15)/84 = 20/84 = 5/21.

Відповідь: А.

 

4. Яке із чисел більше за значення виразу 2/5 + 1/20?
А. 1/4.
Б. 3/10.
В. 1/2.
Г. 2/5.

2/3 + 1/20 = 9/20
1/4 = 5/20
3/10 = 6/20
1/2 = 10/20
2/5 = 8/20
10/20 > 9/20.

Відповідь: В.

 

5. На пошиття новорічного костюма для Оленкн мама відрізала, 2 8/9 м від шматка тканини завдовжки 5 2/3 м. Скільки метрів тканини залишилось?

5 2/3 - 2 8/9 = 3 + (2/3 - 8/9) = 3 + ((6-8)/9) = 3 + (-2/9) = 2 7/9 м.

Відповідь: 2 7/9 м.

 

6. Зведіть дроби 2/5n і 4/15 до найменшого спільного знаменника, якщо n - натуральне число.

2/5n = 6/15n,
4/15 = 4n/15n.

Відповідь: 6/15n; 4n/15n.

 

6*. Розв'яжіть рівняння: 1 11/15 - ((х - 3/2) + 1 7/25) = 53/150.

(х - 3/20) + 1 7/25 = (15+11)/15 - 53/150
(х - 3/20) + 1 7/25 = 26/25 - 53/150
(х - 3/20) + 1 7/25 = (260-53)/150 = 207/150
(х - 3/20) + 1 7/25 = 69/50
х - 3/20 = 69/50 - 32/25 = (69-64)/50 = 5/50 = 1/10
х = 1/10 + 3/20
х = (2+3)/20 = 5/20 = 1/4.

Відповідь: 1/4.

Завдання/Самостійна робота 100

Контрольна робота №3

 

Маса ящика яблук становить 28 4/7 кг, а ящика персиків - 4 16/21 кг.
Розв'яжіть задачі 1-3.

1. Яка маса трьох ящиків персиків?
А. 14 2/7 кг.
Б. 14 кг.
В. 15 кг.
Г. 15 2/7 кг.

(4 + 16/21) • 3 = 4 • 3 + (16•3)/217 = 12 + 16/7 = 14.

Відповідь: А.

 

2. Яка маса 14-ти ящиків яблук?
А. 57 1/7 кг.
Б. 200 кг.
В. 400 кг.
Г. 66 2/3 кг.

28 4/7 • 14 = 28(4•14)/7 = 28 • 8 = 224 кг.

Відповідь: 224 кг.

 

3. Яка маса 2-х ящиків яблук і 2-х ящиків персиків разом?
А. 33 1/3 кг.
Б. 67 кг.
В. 66 кг.
Г. 66 2/3 кг.

(28 + 4/7 + 4 16/21) = 32(12+16)/21 = 32 28/21 = 33 7/21 = 33 1/3
(33 + 1/3) • 2 = 66 2/3.

Відповідь: Г.

 

4. У скільки разів ящик яблук важчий за ящик персиків?
А. у 3 рази.
Б. у 6 разів.
В. в 1 1/2 раза.
Г. у 6/7 раза.

23 4/7 : 4 16/21 = 200/7 • 21/100 = (200•21)/(7•100) = 6.

Відповідь: Б.

 

5. Кут, який дорівнює 180°, поділили на 12 рівних частин, а потім кожну із цих частин поділили ще на 3 рівні частини. Знайдіть кут, що дорівнює семи частинам даного кута, отриманим у результаті цих двох поділів.

1) 180° : 12 = 15°
2) 15° : 3 = 5°
3) 5°• 7 = 35°.

Відповідь: 35°.

 

6. Розв'жіть рівшення: 1 1/3 : (3/17 : х) = 2 14/27.

3/17 : х = 1 1/3 : 2 14/27
3/17 : х = 4/3 • 27/(54•14) = 9/(27•7)
х = 3/17 : 9/(27•7)
х = 3/17 • (27•7)/9 = (3•459)/(17•9) = 27/9 = 9.

Відповідь: 9.

 

б*. Площа частини озера, що дорівнює 3/5 того, що становить 4/21 площі всього озера, на 25 м2 менша від площі 3/20 усього озера. Знайдіть площу озера.

Нехай площа усього озера х.
Тоді площа першої частини х • 4/21 • 3/5 = 4/35х, а площа другої частини 3/20х, тоді:
3/20х - 4/35х = 25
(3/20 - 4/35) • х = 25
((21-16)/140) • х = 25
5/140х = 25
х = 25 : 5/140
х = (25•140)/5
х = 700 м2.

Відповідь: 700 м2.

Завдання/Самостійна робота 101

Контрольна робота №4

 

1. Знайдіть невідомий член пропорції 40 : х = 15 : 3.
А. 10.
Б. 8.
В. 6.
Г. 4.

х = (40•3)/18 = 8.

Відповідь: Б.

 

2. Два числа відносяться, як 3 : 8. Знайдіть більше із цих чисел, якщо їх сума дорівнює 33.
A. 3.
Б. 9.
В. 33.
Г. 24.

Нехай перше число х, друге 33 - х
(33-х)/х = 3/8
3х = 364 - 8х
11х = 264
х = 264 : 11
х = 24.

Відповідь: Г.

 

3. Відстань між Донецьком і Харковом дорівнює близько 300 км. Чому дорівнює відстань між цими містами на карті, масштаб якої 1 : 20000000?
A. 3 см.
Б. 2,5 см.
B. 2 см.
Г. 1,5 см.

х/30000000 = 1/20000000
х = 3000000/20000000 = 1,5 см.

Відповідь: Г.

 

4. Відрізок АВ точкою С поділено у відношенні 2 : 6, причому одна із частин на 8 см менша від іншої. Знайдіть довжину більшої частини.
А. 6 см.
Б. 2 см.
В. 12 см.
Г. 4 см.

(6 - 2) • х = 8
4х = 8
х = 2
6 • 2 = 12.

Відповідь: В.5. Розв яжіть пропорцію: 3,4х/8 1/2 = (2 1/4)/(4/3,6).

34х/(10/17/2) = (9/4)/(36/10)
(34х•2)/(10•17) = (9•10)/(4•36)
2х/5 = 5/8
х = (5•5)/(8•2) = 25/16 = 1 9/16.

Відповідь: 1 9/16.

 

6. Відстань між двома містами становить 650 км. За який час проїде цю відстань потяг, який за годину долає 100 км? Якою має бути швидкість потяга, щоб проїхати цю відстань за 5 год?

1) t = l/v = 650/100 = 6,5 год - проїде потяг відстань 650 км.
2) v = l/t = 650/5 = 130 км/год - швидкість потяга щоб проїхати відстань за 5 год.

Відповідь: 6,5 год, 130 км/год.

 

6*. Дванадцять тракторів зорали поле за 6 днів. За скільки днів зорють це поле 9 тракторів, які будуть працювати з такою самою продуктивністю праці? Скільки тракторів потрібно, щоб зорати це поле за 4 дні?

Нехай все поле дорівнює 1.
1/6 поля - 12 тракторів за 1 день; 1/6х : 12 = 1/72 1 тр. - 1 день
1) 1/72 • 9 = 1/8 - частина поля, яку зорють 9 тракторів за 1 день
1 : 1/8 = 1 • 8/1 = 8 днів
2) 1/72 • 4 = 1/18 - частина поля, яку зоре 1 трактор за 1 день
1 : 1/18 = 18 - тракторів.

Відповідь: 8 днів, 18 тракторів.

Завдання/Самостійна робота 102

Контрольна робота №5

 

1. Знайдіть площу круга, діаметр якого дорівнює 6 см (∏ ≈ 3,14).
A. 113,04 см2.
Б. 18,84 см2.
B. 28,26 см.
Г. 28,26 см2.

S = ∏d2/4 = (3,14•62)/4 = 28,26 см2.

Відповідь: Г.

 

2. Знайдіть радіус кола, довжина якого дорівнює 25,12 см (∏ ≈ 3,14).
A. 3 см.
Б. 4 см.
B. 6 см.
Г. 8 см.

l = 2∏r
r = l/2∏ = 25,12/(2•3,14) = 8/2 = 4 см.

Відповідь: Б.

 

3. Із скриньки, де знаходяться 3 зелені і 7 жовтих кульок, вийняли навмання одну кульку. Яка ймовірність того, що вийнята кулька - жовта?
А. 3/7.
Б. 7/3.
В. 3/10.
Г. 7/10.

7/(7+3) = 7/10.

Відповідь: Г.

 

4. Чому дорівнює кут кожного сектора кругової діаграми наявних фруктових дерев у саду, якщо в ньому ростуть 80 яблунь, 40 груш і 60 слив?
A. 80°, 40° і 60°.
Б. 100°, 60° і 80°.
B. 160°, 80° і 120°.
Г. 180°, 40° і 160°.

80 + 40 + 60 = 180 - всього дерев
360° : 180 = 2° - на кожне дерево
80 • 2° = 160°, 40 • 2° = 80°, 60 • 2° = 120°.

Відповідь: В.

 

5. Вкладник поклав до банку 10 000 грн. Щороку банк нараховує 12% річних. Скільки
грошей отримає вкладник через два роки?

1) 1000 • 1,12 = 11200 - грошей через рік;
2) 11200 • 1,12 = 12544 - грошей через два роки.

Відповідь: 12544 грн.

 

6. У першому цеху працює 600 робітниуів, що становить 25% усіх робітників заводу. У другому цеху працює на 100 робітників більше, ніж у першому цеху. Решта робітників працюють у третьому цеху. Скільки робітників працює у другому цеху? У якому цеху працює найбільше робітників?

1) 600 : 0,25 = 2400 - всього робітників заводу;
2) 600 + 100 = 700 - у другому цеху;
3) 2400 - (600 + 700) = 2400 - 1300 = 1100 - у третьому цеху.

Відповідь: 700 робітників у другому цеху, найбільше у третьому.

 

6*. На скільки відсотків зміниться площа прямокутника, якщо його довжину зменшити на 20%, а ширину - збільшити на 30%? На скільки відсотків зміниться площа прямокутника, якщо його довжину збільшити на 20%, а ширину - зменшити на 30%? Відповіді порівняйте.

Нехай довжина а, а ширина b.
S = a • b
0,8а - довжина після зменшення
1,3b - ширина після збільшення
S1 = 0,8а • 1,3b = 1,04аb = 1,04 S
1,04S/100% = 104S - 100% = 4 S - збільшиться на 4%
1,2а - довжина після збільшення
0,7b - ширина після збільшення
S2 = 1,2а • 0,7 b = 0,84 S - зменшиться на 16%.

Відповідь: збільшиться на 4%, зменшиться на 16%.

Завдання/Самостійна робота 104

Контрольна робота №7

 

1. -25,8 + (-13,2) = ...
A. -12,6.
Б. -39.
В. 12,6.
Г. -38.

-25,8 + (-13,2) = -25,8 - 13,2 = -39.

Відповідь: Б.

 

2. -0,9 - (-7,1) = ...
А. -8.
Б. 8.
В. 6,2.
Г. -0,8.

-0,9 - (-7,1) = -0,9 + 7,1 = 6,2.

Відповідь: В.

 

3. Розв'яжіть рівняння: х + (-2 1/4) = 2/5.
А. -2 1/20.
Б. -2 13/20.
В. 1 17/20.
Г. 2 3/20.

х = -2/5 - 2 1/4
х = -8/20 - 2 5/20
х = -2 13/20.

Відповідь: Б.

 

4. Розв'яжіть рівняння: 9/20 - х = -1,06.
A. 0,61.
Б. 5,56.
B. -5,56.
Г. 1,51.

х = 9/20 - (-1 6/100)
х = 9/20 + 1 6/100
х = 1(45+6)/100 = 1 51/100 = 1,51.

Відповідь: Г.

 

5. Обчисліть:
а) -4 3/4 - (-6,9) - 10,3 + (-1/8) + 0,125;
б) 63,02 - |-0,4| - (-1/2) + 0,22.

а) -4,6 + 6,9 - 10,3 - 0,125 + 0,125 = 2,3 - 10,3 = -8;
б) 63,02 - 0,4 + 0,5 + 0,04 = 63,02 - 0,1 + 0,04 = 63,12 + 0,04 = 63,16.

Відповідь: а) -8; б) 63,16.

 

6. Складіть вираз та знайдіть його значення:
а) до суми чисел -50 і 3,5 додайте число -7 1/2;
б) від різниці чисел -2,3 і -8,7 відніміть різницю чисел 12,05 і -21 1/100;
в) від різниці чисел 8 1/5 і 15 9/25 відніміть модуль суми чисел 7 і -9 1/4.

а) (-50 + 3,5) + (-7 1/2) = -46,5 - 7,5 = -54;
б) (-2,3 - (-8,7) - 12,05 - (-21,01)) =
(-2,3 + 8,7) - (12,05 + 21,01) = 64 - 33,06 = -26,56;
в) (8 1/5 - 15 9/25) - (7 + (-9 1/4))
1) 8,2 - 15,36 = -7,16;
2) |7 - 9,25| = |-2,25| = 2,25;
3) -7,16 - 2,25 = -9,41.

Відповідь: а) -54; б) -26,56; в) -9,41.

 

6*. Володя задумав число, яке спочатку змінив на -4,5, а потім - збільшив на модуль різниці чисел -5 1/6 і 1,5. У результаті отримав число, яке на 34,5 більше за суму цілих чисел, що лежать між числами -8 і 8. Яке число задумав Володя?
Сума цілих чисел, що лежать між -8 і 8 дорівнює 0.
Нехай Володя задумав число х

(х - 4,5) + |-5 1/6 - 1 5/10| = 0 + 34,5
(х - 4,5) + |-31/6 - 15/10| = 24,5
(х - 4,5) + |(-310-90)/60| = 34,5
х - 4,5 + 6 4/6 = 34,5
х = 34,5 - 6 4/6 + 4,5
х = 39 - 6 2/3
х = 32 1/3.

Відповідь: 32 1/3.

Завдання/Самостійна робота 103

Контрольна робота №6

 

1. Число |-2,8| є більшим за число...
А. |-3,2|.
Б. |-3|.
В. 1.
Г. 2,9.

Відповідь: В.

 

2. Дано числа: 21/7; 3/2; -4; 0. Яке із цих чисел є раціональним, але не є цілим?
А. 21/7.
Б. 3/2.
В. -4.
Г. 0.

Відповідь: Б.

 

3. Дано числа: -5/4; 4/5; 0,25; 6/5; -1 1/5. Які з цих чисел є протилежними?
А. -5/4 і 4/5.
Б. 6/5 і -1 1/5.
В. 0,25 і -5/4.
Г. 4/5 і - 1 1/5.

Відповідь: Б.

 

4. Знайдіть відстань між точками А(-6) і В(-13).
A. 19.
Б.-19.
B. 7.
Г. 8.

|-13| - |-6| = 7.

Відповідь: В.

 

5. На координатній прямій позначте точку В, яка лежить на 5 одиниць правіше від точки А(-4), і точку С, яка лежить на 5,8 одиниць лівіше від точки В.

6k kr 6v2 5

 

 

 

 

В(-1); С(-4,8).

Відповідь: В(-1); С(-4,8).

 

6. Знайдіть корені рівнення:
а) |-х| = -21; б) |2х - 9| = 0; в) |х| = 2,5; г) -х = -5.
Позначте на координатній прямій точки, координатами яких є корені рівнянь.

а) не має коренів;
б) 2х - 9 = 0, х = 9 : 2 = 4,5, А(4,5);
в) х1 = 2,5, х2 = -2,5, В(2,5); С(-2,5);
г) х = 5, Д(5).

6k kr 6v2 6

 

 

 

 

Відповідь: А(4,5); В(2,5); С(-2,5); Д(5).

 

6*. Позначте на координатній прямій усі цілі значення х, за яких правильною є нерівність
-3 ≤ х < |-2,2|. Знайдіть: а) найбільше натуральне число, яке задовольняє дану нерівність;
б) найменше раціональне число, яке задовольняє дану нерівність. Знайдіть відстань між точками, координати яких дорівнюють найбільшому і найменшому значенню х.

6k kr 6v2 7

 

 

 

 

а) 2 - найбільше натуральне
б) -3 - найменше раціональне
|-3| + |2| = 3 + 2 = 5.

Відповідь: а) 2; б) -3; відстань 5.

Завдання/Самостійна робота 105

Контрольна робота №8

 

1. -3/8 • 0,16 = ...
A. -0,06.
Б. 0,6.
B. -0,4.
Г. -0,6.

-3/8 • 16/100 = -6/100 = -0,06.

Відповідь: А.

 

2. 18,6 : (-3) = ...
А. -6,2.
Б. -6,1.
В. 6,2.
Г. 3,3.

18,6 : (-3) = -6,2.

Відповідь: А.

 

3. -3/5 : 0,6 = ...
А. 1.
Б. -9/25.
В. -18/5.
Г. -1.

-3/5 : 6/10 = -(3•10)/(5•6) = -2/2 = -1.

Відповідь: Г.

 

4. Порівняйте: -24 : (-1/6) і - 0,18 : (-3). Який знак треба вставити?
A. <.
Б. =.
В. >.
Г. Не можна порівняти.

-24 • (-6/1) = 144
-0,18 : (-3) = -0,06
144 > 0,06.

Відповідь: В.

 

5. Розв'яжіть рівняння:
а) -46 : 5х = 23;
б) -1 2/7 х = 5/9;
в) -234х : 66 = 0;
г) -3/8х = -2.

а) 5х = -46/23
5х = -2
х = -2 : 5
х = -0,4;
б) -9/7х = 5/9
х = 5/9 : (-9/7)
х = -(5•7)/(9•9)
х = -35/81;
в) х = 0;
г) х = -2 : (-3/8)
х = -2 • (-8/3)
х = 16/3
х = 5 1/3.

Відповідь: а) -0,4; б) -35/81; в) 0; г) 5 1/3.

 

6. Складіть вираз та знайдіть його значення:
а) до частки чисел -47520 і -5 додайте добуток чисел -0,02 і -25;
б) частку чисел 2 2/3 і -5 1/9 поділіть на -8/3;
в) добуток усіх цілих чисел від -8 до 2 поділіть на добуток усіх цілих чисел від 4 до 8;
г) добуток чисел -3 3/4 і 2/39 поділіть на частку чисел -1 і 5,2.

а) (-47520 : (-5)) + (0,02 • (-25)) = 9504 + 0,5 = 9504,5;
б) (2 2/3 : (-5 1/9)) : (-8/3) = 8/3 • (-9/46) • (-3/8) = (8•9•3)/(3•46•8) = 9/46;
в) ((-8) • (-7) • (-6) • (-5) • (-4) • (-3) • (-2) • (-1) • 0 • 1 • 2) : (4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9) = 0;
г) (-3 3/4 • 2/39) : (-1 : 5,2) = (-15,4 • 2/39) : (-1 • 10/52) = (15•2•52)/(4•39•10) = 1.

Відповідь: а) 9504,5; б) 9/46; в) 0; г) 1.

 

6*. Обчисліть:

6k kr 8v2 7

 

 

 

 

1) 41/((-18-(-4 1/3)) = 41/(18+(13/3) = 41/((-54+13)/3) = 41/(-41/3) = (41•3)/-41 = -3;
2) 1/12 • 25 = 25/12 = 2 1/12;
3) -3 - 2 1/12 = -36/12 - 25/12 = -61/12 = -5 1/12;
4) -5 1/12 + 2 13/30 = (-305+60•26)/60 = (-305+1560)/60 = 1255/60 = 251/12;
5) 251/12 : 106/1000 = (251•1000)/(12•106) = (251•125)/(3•53) = (251•125)/159;
6) -21 : 0,001 = -21000;
7) 0,01 • (-21000) = -210;
8) (251•125)/159 = 210.

Відповідь: 210.

Рейтинг:
(голосов: 1)
Внимание!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 1. Написал: PhilipQuige Дата: 26 февраля 2017 12:56 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Замечательно, это очень ценная штука


  -----
  композитная черепица | https://roofua.com.ua/
 2. Написал: AndrewSkeve Дата: 26 февраля 2017 22:53 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Все, какие сталкивался из показателями понижения мужеской стоячки, пробовали, что множество препаратов, какие идут на сбыт у интернете, никаким образом не дают принятого произведения и предуготовленные всего под отбора денежных капиталов. Все же, мы открыты позволить пользователям легкое также результативное решение возникшей дела - препарат именно для крепкой возможностей "Молот Тора" hammer of thor теперь в ѓермании, капли, каковое прошествовало испытание значительная часть потребителями также показало реальный итог всего после немного недель действия. Незамедлительно всего у процесса курса приема перлов Молот Тора клиент произнесете поднятое сексуальное стимулирование, продление долготы сексуального акта, длительную http://infazavr.com/ набухание, также полное несуществование сторонних результата. Всего 2 капли в день Молот Тора тогда клиент обретает обеспеченную человеческую выполнимость к долгосрочное время. Выбрать средство Молот Тора можно на указанном источнике, что вполне представлен состав, расценки и практические рецензия hammer of thor заказчиков.
 3. Написал: DouglasEstal Дата: 1 марта 2017 01:33 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Большинство парней постоянно встречаются на проблемой зажатости на счет личной жалкий длину физического фалоса, что значительно отражается именно на половой жизни и обращениярасположения с девушками, но разрешение осложнения постоянно реально обнаружить с помощью эффективных товаре, каковой мы показывает для Вас присмотре собственно на данном странице титан гель. Эффективный крем Титан гель именно для рост фаллоса оказал пособие давно большинству парням получить уверенность у себе, и посодействует Вам. Крем-жидкость для возможности компонированный из настоящих составляющих, которые стимулируют прибытие мужских гормонов и увеличивает детородную оживление, со течении двух недели применения пациент увидите плодтворный результат: рост достоинства собственно на несколько метража, эротическую закаленность, длительную потенцию и неимение побочных стимулирования. Осмотреть Титан бальзам клиенты выполнят именно по нашем опубликованном маркете.
 4. Написал: Jamestet Дата: 7 марта 2017 00:18 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  А это эффективно?


  -----
  онлайн запись


  а вот тут реально классные есть


  -----
  Швеллер сталь 3, 09Г2С


  Я об этом еще ничего не слышал


  -----
  Мрамор купить


  Какой отличный вопрос


  -----
  товары из китаЯ интернет магазин на русском


  Жаль, что сейчас не могу высказаться - очень занят. Освобожусь - обязательно выскажу своё мнение по этому вопросу.


  -----
  Dimension paint by numbers


  мда , можно зделать маленький сборник


  -----
  кредитная карта visa gold сбербанк преимущества недостатки


  Я могу много говорить на эту тему.


  -----
  алиэкспресс официальный сайт китай


  Я думаю, что Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, поговорим.


  -----
  Такси Магнитогорск


  Конечно. Я согласен со всем выше сказанным. Давайте обсудим этот вопрос. Здесь или в PM.


  -----
  —ат рулетка с девушками


  Нда!


  -----
  тут
 5. Написал: Michaelbycle Дата: 7 марта 2017 15:48 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Я извиняюсь, но, по-моему, Вы допускаете ошибку. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, поговорим.


  -----
  кассеты для рассады


  У вас неверные данные


  -----
  тур оператор в Херсоне


  Вы не ошиблись, все верно


  -----
  windows 10 скачать торрент 64


  Отличное сообщение ))


  -----
  быстрый заем денег


  Ярко!!!!!


  -----
  тут


  Мне кажется, вы правы


  -----
  софосбувир и даклатасвир лечение 3 генотипа


  Быстро вы ответили...


  -----
  живые подписчики в Instagram


  Эта тема просто бесподобна :) , мне очень нравится )))


  -----
  раскрутка в


  По моему мнению Вы допускаете ошибку. Пишите мне в PM, пообщаемся.


  -----
  продажи в инстаграм


  Интересная тема, приму участие. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. Я уверен.


  -----
  teen webcam
 6. Написал: Charlesner Дата: 15 марта 2017 00:46 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Значительная часть полагают, что устроить верх именно для дома вовсе не под сноровку работникам безо практики либо надлежащего прогресса, но наша команда думаем иначе: самопроизвольно сделать кров жилища может любой, если человек обладает хорошей сведениями еще и положенными оперативами профессионалов. Указанный сайт сложных производительности уборка снега с крыши посоветует Вам, именно как безошибочно сделать строительство также монтаж крова самим, источник предоставляем для пользователей объемную книгу советов касательно образования крыши, цельная сведения обозначена в вразумительном формате для каждого пользователя, плюс прилагает подобные методы ТЗ, строительства, монтажа и ухода кровли. Страница содержит подразделения, какие воспроизводят пошаговые подходы покрова, необходимые материалы надобные для покрытия жилища у различных обстоятельствах, преимущества также свойства средств, а к тому же предприимчивые способы умещения. Основываючись изо своего вида жилища, источник http://goldkryshi.ru/ подскажем пользователю предопределить, который особенно тип кровли для Вас лучше утилизировать, со чего же начать и куда обратиться, ко тому ж Вы удобный момент можете установить связь до нашими монтажниками, каковы всегда работают в онлайн- режиме.
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
 • winkwinkedsmileam
  belayfeelfellowlaughing
  lollovenorecourse
  requestsadtonguewassat
  cryingwhatbullyangry
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив